Human Tissue Authority

The regulator for human tissue and organs

Guidance on paragraph 100: HTA’s Code of Practice on the Human Transplantation (Wales) Act 2013

Guidance on the HTA’s Code of Practice on the Human Transplantation (Wales) Act 2013 – persons who may not act as an appointed representative

To provide guidance on the Human Transplantation (Appointed Representatives) (Wales) Regulations 2015, the HTA issued the following guidance on appointed representatives to supplement the information provided in HTA’s Code of Practice on the Human Transplantation (Wales) Act 2013.

A person may appoint one or more persons to represent them after death in relation to express consent for the purposes of authorising of transplantation activities. These regulations state that, for the purpose of providing express consent for the authorisation of transplantation activities described in the Code, a person may not act as appointed representative if that person lacks the capacity to understand the notion of consenting to a transplantation activity.

 

The Human Transplantation (Wales) Act 2013 does not specify the criteria for considering whether an adult has capacity to consent to a transplantation activity. The relevant legislation is the Mental Capacity Act 2005 (“MCA”) and the MCA Code of Practice. The MCA‘s starting point is that it should be assumed that an adult (aged 16 or over) has legal capacity to make decisions for themselves unless it can be shown that they lack capacity to make a decision for themselves at the time the decision needs to be made. This is known as the presumption of capacity.

 

Canllawiau ar Cod Ymarfer yr Awdurdod Meinweoedd Dynol ar gyfer Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 – personau na chânt weithredu fel cynrychiolydd penodedig

Yn dilyn pasio Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Cynrychiolwyr Penodedig) Cymru 2015 ar 6 Hydref 2015, mae’r Awdurdod Meinweoedd Dynol wedi cyhoeddi’r canllawiau canlynol ar gynrychiolwyr penodedig i ategu’r wybodaeth a ddarperir ym Cod Ymarfer yr Awdurdod ar gyfer Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013.

Gall person benodi un neu fwy o bersonau i’w gynrychioli ar ôl ei farwolaeth mewn perthynas â chydsyniad datganedig at ddibenion awdurdodi gweithgareddau trawsblannu. Mae’r rheoliadau hyn yn nodi, at ddiben darparu cydsyniad datganedig i awdurdodi gweithgareddau trawsblannu a na chaiff person weithredu fel cynrychiolydd penodedig os nad yw’r galluedd gan y person hwnnw i ddeall y syniad o gydsynio i weithgaredd trawsblannu.

Nid yw Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 yn nodi’r meini prawf ar gyfer ystyried a yw’r galluedd gan oedolyn i gydsynio i weithgaredd trawsblannu. Y ddeddfwriaeth berthnasol yw Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ) a Chod Ymarfer y Ddeddf honno. Man cychwyn Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yw y dylid tybio bod gan oedolyn (16 oed neu drosodd) y galluedd cyfreithiol i wneud penderfyniadau drosto ei hun oni ellir dangos nad yw’r galluedd ganddo i wneud penderfyniad drosto ei hun ar yr adeg pan fydd angen gwneud y penderfyniad dan sylw. Mae hyn yn cael ei adnabod fel rhagdybio galluedd.

 

 

Audience: 
Last updated on: 20 May 2020